Trang thông tin điện tử
Phường Phước Hưng

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Phước Hưng

Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số 46 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Úy ban nhân dân phường Phước Hưng)

25/02/2023 - 15:55

             A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở và tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (sau đây gọi là Quyết định số 1521/QĐ-TTg); 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL (sau đây gọi là Quyết định số 1521/QĐ-TTg); 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (sau đây gọi là Quyết định số 407/QĐ-TTg); 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (sau đây gọi là Quyết định số 977/QĐ-TTg),  trên địa bàn phường.

2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội, thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn TCPL.

         4. Đẩy mạnh công tác PBGDPL đến người dân một cách thường xuyên, liên tục có hiệu quả phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng; nhằm hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

         II. Yêu cầu

         1. Quán triệt đầy đủ và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở;  chuẩn TCPL; gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhất là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; bảo đảm công tác PBGDPL năm 2022 được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả và bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023.

  2. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của từng ngành. Bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò tham mưu của các ngành được giao nhiệm vụ PBGDPL; nâng cao hiệu quả công tác, bảo đảm sự phối hợp, lồng ghép các hoạt động PBGDPL.

 3. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đối tượng đặc thù được Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật xác định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai, thực hiện kết quả cao.

         B. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM          

         I. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao cần thực hiện trong năm 2023 theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 1521/QĐ-TTg; Kế hoạch 164/KH-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành phố về tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg.

Ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện, xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động phối hợp giữa các ngành trong công tác này; kết hợp PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; chú trọng công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu phố, lĩnh vực được giao quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường. 

          - Cơ quan tham mưu, thực hiện: các Cán bộ, Công chức thuộc UBND phường       

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.  

          - Sản phẩm: Chương trình, Kế hoạch.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo, định hướng công tác PBGDPL trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

          - Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

          - Cơ quan phối hợp: Văn phòng - Thông kê, Trung tâm Văn hoá thể thao học tập Cộng đồng và các  ban, ngành, đoàn thể phường.

          - Thời gian thực hiện: Theo văn bản chỉ đạo của UBND thành, phòng Tư pháp.

          - Sản phẩm: Văn bản chỉ đạo.

3. Tăng cường truyền thông về PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng CNTT,  chuyển đổi số trong công tác PBGDPL;, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Chuyên mục thông tin PBGDPL trên Cổng Thông tin điện tử, tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường. 

- Cơ quang tham mưu: Công chức tư pháp - hộ tịch

- Cơ quan thực hiện: các ban, ngành, đoàn thể của phường, ban điều hành các khu phố.

          - Thời gian thực hiện: Cà năm 2023.

4. Phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, cong chức và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo nhiệm vụ công tác trọng tâm; nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2022 và năm 2023; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; chỉ số PAPI; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các quy định về xử lý, phòng chống tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai, tệ nạn xã hội; hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

         - Cơ quan tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch,  Văn phòng - thống kê (hướng dẫn chung); Công an phường, công chức VH và Xã hội, kinh tế, Trung tâm Văn hoá thể thao học tập Cộng đồng, y tế, địa chính - xây dựng - môi trường thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

         - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

         5. Thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; trọng tâm là người dân tộc thiểu số, người lao động trong doanh nghiệp, nạn nhân bị bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương bằng các hình thức phù hợp.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

         - Cơ quan tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch; Công an phường, công chức Thương binh và Xã hội, kinh tế, Trung tâm Văn hoá thể thao học tập Cộng đồng, y tế, địa chính -xây dựng- môi trường thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

         - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các ban, ngành có liên quan.

         - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

- Sản phẩm: Hội nghị, tài liệu tuyên truyền…

         6. Tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

          - Cơ quan tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

         - Cơ quan phối hợp: Ban ngành, đoàn thể có liên quan.

         - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.          

- Sản phẩm: Quyết định công nhận, kiện toàn; công văn, tài liệu/lớp tập huấn, bồi dưỡng… được tổ chức bằng hình thức phù hợp;

          7. Tăng cường công tác PBGDPL trong nhà trường; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn Giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, phù hợp, ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy; đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động PBGDPL ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

         - Cơ quan tham mưu: Ban giám hiệu các trường học.

          - Cơ quan phối hợp: Ban ngành có liên quan            

         - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

8. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương.

         -  Cơ quan chủ trì: UBND phường

         - Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường.

         - Cơ quan thực hiện: các ban, ngành, đoàn thể của phường, ban điều hành các khu phố.

          - Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, cao điểm vào quý IV năm 2023.

- Sản phẩm: Kế hoạch, các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm…

         9. Thực hiện tổng hợp, tự chấm điểm công tác PBGDPL theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

          - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

          - Cơ quan tham mưu:  Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể và khu phố.

- Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn của phòng Tư pháp.

10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả xử lý, chuyển giao, sáp nhập Tủ sách pháp luật;

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường

         - Cơ quan tham mưu: Trung tâm Văn hoá thể thao học tập Cộng đồng(Thư viện), Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường.

         - Cơ quan phối hợp:  Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

          11. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính theo Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND thành phố (nhất là những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mà thành phố đang triển khai thực hiện) ; Kế hoạch hành động của UBND thành phố (Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 01/7/2019) về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố Bà Rịa đến năm 2020 và đến năm 2025.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

         - Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của phường, các khu phố.

         - Thời gian thực hiện: Cả năm.

         - Sản phẩm: các hoạt động,  hình thức tuyên truyền, phổ biến được tổ chức thực hiện.

         12. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Tổ chức, tham gia các hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật

          Các ngành, đoàn thể phường, khu phố tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật khi thành phố tổ chức; tuyên truyền vận động toàn thể nhân dân tham gia thi tìm hiểu pháp luật khi địa phương tổ chức.

         - Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể của phường, các khu phố.

         - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

         - Sản phẩm: Kế hoạch tổ chức Hội thi/Cuộc thi.

          b) Biên soạn, Phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật

         - Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể phường, các khu phố tổ chức phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

- Sản phẩm: Tờ gấp, tờ bướm, tài liệu Hỏi đáp pháp luật…

          c) PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh phường.

          - Cơ quan thực hiện: Văn phòng-Thống kê, Trung tâm Văn hoá thể thao học tập Cộng đồng, các ngành đoàn thể có liên quan.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

- Sản phẩm: Tin, bài…

          d) Triển khai có hiệu quả các hình thức PBGDPL khác

          Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, các ngành, đoàn thể phường chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp như: Tổ chức hội nghị; lồng ghép PBGDPL trong các cuộc họp giao ban, họp cơ quan, họp chi bộ, họp tổ dân cư; lồng ghép trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo; qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

         - Cơ quan thực hiện: Các ban, ngành, đoàn thể phường, các khu phố.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.  

            - Sản phẩm: các hình thức PBGDPL được tổ chức, triển khai thực hiện

13. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL (các Đề án có Kế hoạch thực hiện riêng).

         Các ngành được phân công xây dựng Chương trình, Đề án về PBGDPL có trách nhiệm chủ động tham mưu trình Chủ tịch UBND phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023.

         a) Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

          - Cơ quan tham mưu: CC  Tư pháp – Hộ tịch.

          - Cơ quan phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể có liên quan

          - Thời gian thực hiện: Cả năm.

         - Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện, Tờ rơi, Tờ gấp, tài liệu Hỏi – Đáp….

b)  Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/8/2022 của UBND thành phố).

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Các ban, ngành có liên quan.

- Cơ quan phối hợp: Các đoàn thể phường, khu phố.

         - Thời gian thực hiện: Năm 2023.

         - Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện, tài liệu hướng dẫn, các hoạt động truyền thông, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, lớp tập huấn, …

c) Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Công an.

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành, doàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện, các hoạt động tổ chức, triển khai….

d) Đề án “Phát huy vai trò của lục lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2017 -2027”.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu thực hiện: Ban Chỉ huy quân sự phường.

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện, các hoạt động tổ chức, triển khai….

14. Triển khai thực hiện các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.

- Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027”.

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) theo Đề án "Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025" ban hành theo Quyết định số 1077/QĐ-TTg (Công văn số 12344/HĐPH ngày 15/11/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố).

- Các Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện năm 2023:

+ Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành phố Bà Rịa về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường của Nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố.

+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 04/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố Bà Rịa về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2023.

+ Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Bà Rịa về việc tổ chức thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập tại cộng đồng năm 2023.

+ Kế hoạch số 35/KH-HĐPH ngày 13/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố về tổ chức phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố (thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TUBR ngày 30/06/2021 của Thành ủy Bà Rịa về xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử và sự giám sát trực tiếp của Nhân dân trong công cuộc cải cách tư pháp; giai đoạn 2020-2025).

- Các Kế hoạch khác có liên quan đến công tác PBGDPL.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

- Sản phẩm: Kế hoạch thực hiện, tài liệu hướng dẫn, các hoạt động truyền thông, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, lớp tập huấn, …

         II. Công tác hòa giải ở cơ sở                            

         1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

         - Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch. 

         - Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các ban, ngành, đoàn thể phường có liên quan, các khu phố.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Các ban ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của phòng Tư pháp.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức phù hợp.

3. Tổ chức và tham gia Hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023 (có Kế hoạch thực hiện riêng).

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp:  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của phòng Tư pháp.

- Sản phẩm: Kế hoạch; Báo cáo kết quả Hội thi.             

4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên (ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp triển khai.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

- Sản phẩm: Kế hoạch, công văn, tài liệu/lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức phù hợp; báo cáo kết quả; Quyết định công nhận, kiện toàn.

 5. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

          - Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, khu phố.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.       

          - Sản phẩm: Tờ gấp, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ …

III. Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

          1. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ  (Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố).

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.

          - Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

          - Cơ quan phối hợp: Các ban ngành, đoàn thể có liên quan.

          - Thời gian thực hiện: Năm 2023.

          - Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo…

2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND phường.

          - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp:  Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

- Sản phẩm: Kế hoạch, báo cáo kết quả…

3. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

          - Cơ quan chủ trì: UBND phường.

- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

          - Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.

          C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          I. Trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể

1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Tập trung tham mưu UBND xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, gửi về UBND thành phố (qua Phòng Tư pháp).

- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức như: qua các phương tiện thông tin đại chúng, , hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp l‎ý, tổ chức hội thi, sinh hoạt các Câu lạc bộ pháp luật, lồng ghép các hoạt động phong trào của địa phương…Đặc biệt, quan tâm đến các nhóm đối tượng đặc thù đang quản lý tại địa phương theo quy định của Luật PBGDPL.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.          

2.  Ban giám hiệu các trường học 

- Giảng dạy pháp luật theo quy định của Luật Giáo dục và Luật PBGDPL; tập trung truyền thông về phòng, chống bạo lực học đường; an toàn giao thông; phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; giáo dục nhân cách cho học sinh.

         - Thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

3.  Đài truyền thanh và Trung tâm Văn hóa-Thể thao HTCĐ

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như panô, áp phích, tranh cổ động, thông tin lưu động, tài liệu tuyên truyền, Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng các buổi phát thanh về pháp luật; …. đảm bảo truyền tải thông tin của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân một cách kịp thời và chính xác.

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa phường; tủ sách pháp luật, nhằm góp phần phục vụ công tác PBGDPL của địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

4. Công chức Tài chính - Kế toán

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường bố trí và cấp kinh phí cho các ban, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch và hướng dẫn các các ban, ngành, đoàn thể  sử dụng và quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

5. Ban Chỉ Huy Công an phường

- Tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm phap luật, lang thang cơ nhỡ” trên địa bàn phường ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật về an toàn giao thông; Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn; pháp luật về thi hành án hình sự; các chương trình, đề án về phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội đến các nhóm đối tượng thụ hưởng.

- Kết hợp chặt chẽ việc điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm với phổ biến pháp luật cho các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tập trung tuyên truyền các đạo luật như : Bộ luật Hình sự; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ chức cơ quan điều tra; Luật Tạm giữ, tạm giam…

Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của Công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

6. Ban Chỉ huy Quân sự phường

- Chủ động tham mưu cho UBND phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản pháp luật lĩnh vực an ninh quốc phòng; Đề án “Phát huy vai trò của lục lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2017 -2027”. các văn bản pháp luật liên quan đến cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn phường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên của Mặt trận

- Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; phối hợp với các ban, ngành liên quan tuyên truyền và vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan được giao chủ trì các đề án chi tiết của Chương trình PBGDPL để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật gắn với các Chương trình, Đề án về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

         - Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành có liên quan và các khu phố hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các Chương trình liên tịch về xây dựng và thực hiện quy ước của khu phố và hoạt động hòa giải ở cơ sở, phối hợp tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn phường.

- Hướng dẫn các tổ chức thành viên triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

8. Các ban, ngành của phường

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình; trên cơ sở các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác PBGDPL đến các nhóm đối tượng thụ hưởng thuộc phạm vi quản lý.

- Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật”, vận dụng các hình thức thích hợp, lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị để quán triệt nội dung các văn bản pháp luật, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tằng cường tuyên truyền trên  phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp l‎ý, tổ chức các cuộc thi, sinh hoạt các Câu lạc bộ pháp luật, lồng ghép các hoạt động phong trào của địa phương…Đặc biệt, quan tâm đến các nhóm đối tượng đặc thù đang quản lý tại địa phương theo quy định của Luật PBGDPL.

- Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm trong việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo Kế hoạch.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL được bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của địa phương,  theo phân cấp ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

         Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở thực hiện theo quy định của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          III. Chế độ thông tin, báo cáo:

         - Các ban, ngành, đoàn thể phường có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này về UBND phường (qua Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường), theo định kỳ 06 tháng và 01 năm; cụ thể thời gian gửi báo cáo như sau:

         + Báo cáo 06 tháng: trước ngày 04/05/2023.

         + Báo cáo năm: trước ngày 04/11/2023.

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch có trách nhiệm đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể phường báo cáo theo đúng nội dung yêu cầu và thời gian quy định; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND phường và Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố. 


Đánh giá: